مشاوره توسعه و تدوین استراتژی کلان

  مشاوره توسعه و تدوين استراتژي

مديريت استراتژيك ، دانش و هنر توسعه،تدوين،پیاده سازی و ارزيابي تصميمات کلان سازمانی  است كه با بهره گیری از آن سازمان میتواند به تغییرات محیطی تحمیلی از جانب رقبا، سایت ها و قوانین،اقتصاد و سایر کنشگران پاسخ مناسب و به موقع داده و هدف‌هاي کوتاه مدت و  بلند مدت خود را دست یافتنی،مناسب و مطمئن زمان گذاری نماید. تصميمات استراتژيك کلان اصولاً بر نحوه تعامل متقابل بين محيط دروني و محيط بيروني سازمان تاكيد داشته وهدف آن ايجاد رابطة واقعی و خردمندانه بين اين دو پارامتر است.

 اهيمت و لزوم مشاوره  تدوين استراتژي کلان

امروزه شدت و گستره تغييرات، خصوصاً در محيط بيروني، سازمان را با تهديدات و فرصتهاي زيادي روبرو نموده و انديشه و چاره‌جوئي براي مواجه با تهديدات و هماهنگي با تغييرات بازار و تكنولوژيها براي استفاده از فرصتها، تدوين استراتژي کلان را در سازمانها به امری اجتناب ناپذیر بدل نموده است.

 نتايج حاصل از اجراي پروژه های توسعه و تدوین استراتژی

 •  بررسي و تحليل شرایط محیطی در راستای بهره گیری حداکثری از فرصتها
 •  شناخت نقاط قوت وضعف سازمان و اجرای برنامه های ترمیمی به منظور احیای شرکت
 •  شناخت و ارزيابي تهدیدات پیش رو و انتخاب بهترین عکس العمل در مواجه با شرایط پیش رو
 •  ایجاد همسویی بین اهداف و چشم انداز شرکت و پرسنل سازمان
 •  تدوين استراتژي سند یکپارچه برند (BGL) شركت و  ترسیم جریان های درامدی نوین
 •  بهره گیری حداکثری از نقاط قوت به منظور گسترش کسب و کار
 •  بروز رسانی فرهنگ شرکت و گذار از دوران سنتی به دوران مدرن

 ويژگي خدمات ما

 •  تدوین استراتژی همه جانبه نگر (Holistic strategic plan)
 •  رساندن استراتژی در سطح واحد های عملیاتی و تعریف ملموس آن برای پرسنل
 •   خدمات ارزیابی پس از انجام پروژه
 •  بهره گیری از اتاق فکر و خرد جمعی با مشارکت پرسنل سازمان برای باور پذیری استراتژیک

مشاوره سریع
021-88197098